DVD صوتی کتاب دکتری

 

فایلهای DVD جانبی درسنامه جامع زبان دکتری – دکتر لزگی

با کلیک بر نشانهای مثلث زیر می توانید فایلهای صوتی آخرین ویراست کتاب درسنامه جامع دکتری را گوش بفرمایید. توجه بفرمایید که اینها فایلهای قسمت لیسنینگ کتاب است و با فیلمهای آموزشی کتاب که بصورت جداگانه قابل تهیه هستند تفاوت دارند.

(لطفاً بعد از کلیک کردن چند لحظه تا بارگذاری فایلها صبر بفرمایید)

Exercise 1

 

Exercise 2

 

Exercise 3-1

 

Exercise 3-2

 

Exercise 3-3

 

Exercise 4-1

 

Exercise 4-2

 

Exercise 4-3

 

Exercise 5-1

 

Exercise 5-2

 

Exercise 6

 

Exercise 7-1

 

Exercise 7-2

 

Exercise 8

 

Exercise 9

 

Exercise 10

 

Exercise 11

 

Exercise 12

 

Exercise 13-1

 

Exercise 13-2

 

Exercise 13-3

 

Exercise 14-1

 

Exercise 14-2

 

Exercise 15-1

 

Exercise 15-2

 

Exercise 16

 

Exercise 17

 

Exercise 18

 

Exercise 19-1

 

Exercise 19-2

 

Exercise 21-1

 

Exercise 21-2

 

Exercise 21-3

 

Exercise 22

 

Complete Test 1

*********

 

Complete Test 2

*********

 

Complete Test 3

*********

 

Complete Test 4

*********

 

Complete Test 5

*********

 

Complete Test 6

Call Now Button